wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Firma:
INTERCAR24 PIOTR FELCZAK & PAWEŁ FELCZAK
Gnieźnieńska 6
75-736 Koszalin 
Polska
NIP -6692556371 REGON -385609270

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności Sklepu www.allprog.pl jest handel produktami, w tym urządzeniami i oprogramowaniem z zakresu elektroniki samochodowej, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
 2. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, są następujące:
  1. rozdzielczość ekranu monitora co najmniej 1024x768 pikseli,
  2. połączenie z siecią Internet,
  3. prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5,
  4. włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
  5. czynna skrzynka poczty elektronicznej.
 3. Sprzedawca informuje, że warunkiem złożenia zamówienia w sklepie www.allprog.pl jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz złożenie oświadczenia o ich zaakceptowaniu poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-boxa. Jednak to oświadczenie o akceptacji Regulaminu nie ma dla Konsumentów charakteru bezwzględnie wiążącego (w tym znaczeniu, iż postanowienia Regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy). Niniejszy Regulamin jest bezwzględnie wiążący dla Kupujących, którzy nie są Konsumentami.
 4. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie internetowej www.allprog.pl podawane są w złotych polskich zawierają podatek VAT.
 5. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.
 6. Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które powszechnie obowiązuje na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 7. Wobec formy umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma prawo obowiązujące na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 8. Wobec treści oraz formy umów zawieranych z Klientami nie będącymi Konsumentami, mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają wyłącznie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2. Przyjmowanie i realizacja zamówień produktów

 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.allprog.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia, należy przejść do zakładki „Oferta” i wskazać preferowany produkt poprzez umieszczenie go w wirtualnym koszyku. Następnie należy podać dane osobowe, które są niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię, nazwisko, adres, miasto, kod pocztowy, nr telefonu, telefon, adres e-mail. Następną czynnością jest wybranie preferowanej opcji dostawy oraz formy płatności. Po wykonaniu tych czynności należy kliknąć na pole z napisem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (w momencie kliknięcia w to pole następuje zawarcie umowy sprzedaży). Po zawarciu umowy sprzedaży Kupujący otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wraz z załączonym do niego niniejszym regulaminem w formacie pdf.
 3. W przypadku zamówienia produktu innego niż program komputerowy i wyboru płatności przelewem, wysyłka produktu następuje po telefonicznym potwierdzeniu przez Strony treści zamówienia oraz wpłynięciu środków pieniężnych na wskazany przez Sprzedawcę po złożeniu zamówienia przez Kupującego rachunek bankowy. W przypadku wyboru formy płatności innej niż przelew, wystarczające jest telefoniczne potwierdzenie przez Strony treści zamówienia.
 4. Dostępne w sklepie formy płatności są następujące:
  1. płatność gotówką przy odbiorze produktu od kuriera,
  2. przelew, a w tym:
   1. przelew bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy,
   2. szybki przelew elektroniczny za pośrednictwem serwisu paypal.pl (którego właścicielem jest spółka PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349, z siedzibą w Luksemburgu, L-2449, luksemburska instytucja kredytowa, podlegająca nadzorowi luksemburskiej Komisji Nadzoru Sektora Finansowego),
   3. Płatność za pośrednictwem serwisu www.przelewy24.pl
 5. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu.
 6. W przypadku wyboru jako formy płatności szybkiego przelewu elektronicznego za pośrednictwem serwisu paypal.pl, Kupujący ponosi dodatkowy koszt, gdyż zobowiązany jest uiścić kwotę odpowiadającą opłacie pobieranej od Sprzedawcy przez właściciela portalu paypal.pl za umożliwienie wykonania szybkiego przelewu elektronicznego. Ten dodatkowy koszt wynosi 4% ceny zamówionego produktu.
 7. W przypadku wyboru przez Kupującego jako dostawcy Poczty Polskiej S.A. (spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nrem KRS 0000334972, posiadającej NIP 5250007313), maksymalny czas dostawy wynosi .. dni roboczych od dnia nadania produktu przez Sprzedawcę.
 8. W przypadku wyboru jako dostawcy firmy kurierskiej DHL Express (Poland) Sp. z o.o. (NIP: 5270022391, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nrem KRS 0000047237 ), maksymalny czas dostawy wynosi .. dni roboczych od dnia nadania produktu przez Sprzedawcę.

§3. Dostawa produktu

 1. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Sprzedawca zaleca, o ile nie stanowi to dla Kupującego uciążliwości, zwrócenie się do dostawcy z żądaniem sporządzenia protokołu szkody. W przypadku sporządzenia protokołu szkody, Sprzedawca prosi Kupującego o zachowanie tego dokumentu, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.
 2. Wszelkie pytania dotyczące wysyłki Sprzedawca prosi kierować na adres poczty elektronicznej lub telefonicznie korzystając z aktualnych danych w zakładce kontakt.
 3. Aktualne koszty sposobów dostawy dostępnych do wyboru w sklepie wyświetlają się Użytkownikowi po przejściu do wirtualnego koszyka, przed złożeniem zamówienia. Samo przejście do wirtualnego koszyka i sprawdzenie kosztów dostawy nie powoduje obowiązku złożenia zamówienia i nie jest dla Użytkownika wiążące.

§4. Prawo odstąpienia od umowy
 

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania produktu. Możliwość odstąpienia od umowy nie dotyczy jednak umów polegających na zakupie programu komputerowego dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, a także umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy. Wynika to z przepisu art. 38 ustawy o prawach konsumenta i w praktyce oznacza, że w sytuacji, gdy Kupujący będący Konsumentem wykorzysta otrzymany od Sprzedawcy kod do uruchomienia programu (klucz produktu) nie istnieje możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
 3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać produkt Sprzedawcy .
 4. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Koszty odesłania produktu do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego produktu kopii paragonu albo faktury bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego produktu oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury . Istnieje możliwość skorzystania z wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu dostępnego .
 8. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Kupującym, którzy nie posiadają statusu Konsumenta.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: ....................................................................................................................................................

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy (*)o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):……………………………………………………………………………….

Adres konsumenta(-ów):………………………………………………………………………………………….

 

Dane dodatkowe (nieobowiązkowe, ale bardzo pomocne w sprawnym załatwieniu sprawy):

Numer klienta:……………………………………………………………………………………………………..

Numer faktury:……………………………………………………………………………………………………..

 

§5. Reklamacja produktu

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość produktu w zakresie określonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi (art. 556 – art. 576 (4) Kodeksu cywilnego).
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie lub w tradycyjnej formie pisemnej na adres wskazany w ust. 5 niniejszego paragrafu, pocztą elektroniczną .Ze względów praktycznych najbardziej zalecana jest Konsumentowi forma pisemna bądź mailowa.
 3. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacji. Skorzystanie z formularza reklamacji nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
 5. Reklamowany produkt odesłać na wskazany adres.
   
 6. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania produktu.
 7. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do zareklamowanego produktu kopii paragonu albo faktury bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do zareklamowanego produktu oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury.
 8. W przypadku umowy zawartej na odległość z Kupującym będącym Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec takiego Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§6.Kwestie prawne i odpowiedzialność.

 1. Niewłaściwe użytkowanie programu może naruszać przepisy prawa obowiązujące w danym kraju.
 2. Sprzedawca, dystrybutor i producent nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z prawem wykorzystywanie programów.
 3. Zabronione jest używanie programów do czynów zabronionych prawem w szczególności do zamazywania prawidłowego przebiegu pojazdu .Część oprogramowania służąca do ustawiania nowej wartości kilometrów służy wyłącznie do naprawy prawidłowego wskazania przebiegu pojazdu.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów ze Sprzedawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia Regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy (Sprzedawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców ze Sprzedawcą umów jest sąd w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy.
 3. Zgodnie z art. 1836 Kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, Klient może złożyć do stałego mediatora wniosek o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu Sprzedawcy. Informację o listach stałych mediatorów oraz o ośrodkach mediacyjnych można uzyskać w każdym Sądzie Okręgowym. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189), w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o wszczęcie postępowania mediacyjnego.
 4. Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów także poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
 6. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 7. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników będących Konsumentami o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie siedmiu dni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia.
 8. Promocje w sklepie internetowym co do zasady nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 9. Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez dokonanie wydruku.

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu